SŁÓWKO TYGODNIA: DE WET

Ostatnio zauważyliśmy, że dużą popularnością cieszą sie wśród Was wpisy o tematyce prawniczej, administracyjnej oraz medycznej. I jeśli nie macie nic przeciw, postaramy się w najbliższym czasie przemycić kilka z nich w różnych seriach czy tu na blogu, czy na facebook czy instagam. Jak będziecie mieli dość, to koniecznie dajcie znać 🙂

Dziś mamy dla Was bazowe słówko – de wet, czyli prawo (nie, nie przeciwność lewo). Przechodzimy do tłumaczenia słownikowego (uwaga dwa pozostałe tłumaczenia dotyczą religii i fizyki (natuurkunde):

de wet – regel die door de overheid is vastgesteld en waaraan iedereen zich moet houden of regel die voortvloeit uit een godsdienst of een regel die op wetenschappelijke wijze een bepaald (natuur)verschijnsel verklaart

* * *

Zaczynamy od kilku niderlandzkich powiedz i przysłów:

  • de sterke arm der wet – organizacja rządowa walcząca z odpowiednią siłą, np policji lub sądownisctwa
  • de wet stellen – narzucać komuś swoją wolę
  • door de mazen der wet kruipen – sprytnie omijać prawo 😉
  • een wet van Meden en Perzen zijn – reguła (zasada, prawo) od którego nigdy nie można odstąpić
  • haar wil is wet – jeśli ona nie ma tego czego chce, rodzą się ztego konflikty
  • iemand de wet stellen – powiedzieć komuś aby coś wykonał
  • nood breekt wet – w trudnych okolicznościach dozowolone jest więcej
  • onder en boven de wet zijn – nie musieć się trzymac reguł

* * *

Czas na kilka (tym razem na 100% kilka) zdań i pytań z niderlandzkim słówkiem wet:

Maar de wet is de wet. – Ale prawo jest prawem.

De wet is aan zijn kant. – Prawo jest po jej stronie.

Hij heeft de wet nooit bestudeerd. – On nigdy nie studiował prawa.

Je kunt de wet niet veranderen. – Nie możesz zmienić prawa.

We gaan de wet niet breken. – Nie będziemy łamać prawa.

Volgens de wet mag ik dat. – Według prawa mogę to.

Niemand staat boven de wet. – Nikt nie stoi ponad prawem.

Is dat niet tegen de wet? – Nie jest to wbrew prawu?

Zo staat het in de wet. – Tak jest w prawie.

* * *

Dzisiejsze zadanie polega na poprawnej odmianie czasowników w poniższym tekscie. Tekst jest fragmentem “przewodu sądowego” 🙂 Uwaga, będzie długo….

Conclusie van 14 juli 2011 inzake:

X

tegen

De Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

1. Feiten en loop van het geding

1.1 X (hierna: belanghebbende), woonachtig in Kroatië,…………..(hebben) van 14 oktober 2001 tot 24 februari 2002 werkzaamheden verricht aan boord van het motorschip C (hierna: het Schip). Hij ……………..(zijn) op 24 februari 2002 als gevolg van een ongeval met armklachten afgemonsterd. Het Schip ………….. (zijn) in het Nederlandse scheepsregister geregistreerd en …………… (varen) onder Nederlandse vlag. De eigenaar van het Schip is D B.V. (hierna: D), gevestigd in R.

1.2 Het Schip werd door E B.V. (hierna: E BV) en F AS (hierna: F AS) van bemanning voorzien. E BV is ook in R gevestigd. F AS is een rechtspersoon opgericht naar het recht van Noorwegen.

1.3 Voorafgaand aan de tewerkstelling van belanghebbende op het Schip …………… (zijn) een ‘letter of appointment’ (hierna: LOA) opgesteld. De LOA is ondertekend door belanghebbende en (een vertegenwoordiger van) het in Kroatië gevestigde G (hierna: G)(1). G …………. (zijn) een agent van F AS. De tekst van de LOA luidt:

This is confirm your assignment effective 12.10.2001 to the vessel M/I C as supernumerary mechanic for a period off 2 months +/- 15 days. Your monthly compensation, inclusive of 120 hours overtime, will be 2.400 USD. While fulfilling your duties you will be covered against illness and accident with the assurance […].

1.4 Belanghebbende ………….. (hebben) bij brief van 23 januari 2007 bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: UWV) een aanvraag ingediend om hem ter zake van het ongeval met ingang van 24 februari 2002 een uitkering op grond van de Ziektewet toe te ………….. (kennen).

1.5 Het UWV …………. (hebben) de aanvraag afgewezen met als reden dat belanghebbende op de eerste dag waarop hij arbeidsongeschikt was geraakt, niet verzekerd was ingevolge de ZW omdat een schriftelijke arbeidsovereenkomst ontbrak. Belanghebbende …………. (hebben) tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Het UWV ………… (hebben) het bezwaar ongegrond verklaard.

1.6 Belanghebbende ………….. (hebben) bij Rechtbank Amsterdam(2) (hierna: de Rechtbank) beroep ingesteld. De Rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard. Belanghebbende heeft bij de Centrale Raad van Beroep(3) (hierna: de CRvB) hoger beroep ingesteld. De CRvB heeft het hoger beroep ongegrond verklaard en de uitspraak van de Rechtbank bevestigd.

2. Het geschil

2.1 De Rechtbank en de CRvB ……………. (omschrijven) niet met zoveel woorden wat het geschil ………… (zijn). Het geschil ………….. (komen) neer op de vraag of belanghebbende op 24 februari 2002, de dag waarop hij arbeidsongeschikt ………….. (zijn) geraakt, in dienstbetrekking stond tot D zodat hij als werknemer en verzekerde in de zin van de Ziektewet …………. (hebben) te gelden.

* * *

Pytanie: czy rozumiecie ten tekst?

Powodzenie w nauce niderlandzkiego 🙂

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.