ĆWICZENIE 38: WYBIERZ POPRAWNĄ ODPOWIEDZ

Wybierz poprawną odpowiedz:

1. ……….. is dit?

a wie                b op wie

2. ……….. is het?

a met wie        b hoe laat

3. …………. waar is Stefan?

a hoe                b waar

4. …………. schiet op wie?

a waar               b wie

5. …………… beslist wie er sterft?

a wie                  b hoe

6. ……………  appels?

a waar                 b hoeveel

7. …………… gaat Jake heen?

a wie                    b waar

8. ……………. hoe durf je?

a hoe laat             b hoe

9. …………………. verdiepingen?

a hoeveel              b waar

10. ………………. vanavond?

a aan wie               b hoe laat

11. ………………. gaat het?

a hoe                       b waar voor

 

1 thought on “ĆWICZENIE 38: WYBIERZ POPRAWNĄ ODPOWIEDZ”

 1. 1. wie
  2. hoe laat
  3. hoe laat
  4. wie
  5. wie
  6. hoeveel
  7. waar
  8. hoe
  9. hoeveel
  10. hoe laat
  11. hoe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *