CZASOWNIKI NIEREGULARNE J-L

Litera K

kiezen  –  koos /kozen  –  gekozen

kijken –  keek /keken  –  gekeken

klinken  –  klonk /klonken  –  geklonken

knijpen  –  kneep /knepen  –  geknepen

komen  –  kwam /kwamen  –  gekomen

kopen  –  kocht /kochten  –  gekocht

kiezen  –  koos /kozen  –  gekozen

klimmen  –  klom /klommen  –  geklommen

kluiven  –  kloof /kloven  –  gekloven

komen  –  kwam /kwamen  –  gekomen

kopen  –  kocht /kochten  –  gekocht

krijgen  –  kreeg /kregen  –  gekregen

krimpen  –  kromp /krompen  –  gekrompen

kruipen  –  kroop /kropen  –  gekropen

kunnen  –  kon /konden  –  gekund

Litera L

laten –  liet /lieten  –  gelaten

lachen  –  lachte /lachten  –  gelachen

lezen  –  las /lazen  –  gelezen

liegen  –  loog /logen  –  gelogen

liggen  –  lag /lagen  –  gelegen

lijden  –  leed /leden  –  geleden

lijken  –  leek /leken  –  geleken

lopen  –  liep /liepen  –  gelopen

reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *