CZASOWNIKI NIEREGULARNE D-F

Litera D

denken  –  dacht /dachten  –  gedacht

doen  –  deed /deden  –  gedaan

dragen  –  droeg /droegen  –  gedragen

drijven  –  dreef /dreven  –  gedreven

dringen  –  drong /drongen  –  gedrongen

drinken  –  dronk /dronken  –  gedronken

druipen  –  droop /dropen  –  gedropen

duiken  –  dook /doken  –  gedoken

dwingen  –  dwong /dwongen  –  gedwongen

Lietra E

eten  –  at /aten  –  gegeten

Litera F

fluiten  –  floot/ floten  –  gefloten

reklama

1 thoughts on “CZASOWNIKI NIEREGULARNE D-F”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *