REGULAMIN

REGULAMIN

I DEFINICJE

 1. REGULAMIN – NINIEJSZY DOKUMENT.

 2. PORTAL, PORTAL LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL – OZNACZA ZORGANIZOWANĄ PLATFORMĘ NAUKOWĄ-INFORMACYJNĄ UDOSTĘPNIONĄ W SIECI INTERNET, STWORZONĄ PRZEZ LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL UMOŻLIWIAJĄCĄ KORZYSTANIE Z MECHANIZMÓW NAUKOWYCH ORAZ INFORMATYCZNYCH OPRACOWANYCH PRZEZ LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL I/LUB JEJ PARTNERÓW, A TAKŻE INNYCH ŚWIATOWYCH ZASOBÓW INTERNETU ORAZ REALIZACJĘ OPERACJI HANDLOWYCH PRZEZ INTERNET, UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL W DOMENIE WWW.LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL ORAZ WWW.BLOG.LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL.

 3. SERWISY – OZNACZA ZORGANIZOWANE PLATFORMY NAUKOWO- INFORMACYJNE UDOSTĘPNIONE W SIECI INTERNET, STWORZONE PRZEZ LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z MECHANIZMÓW NAUKOWYCH ORAZ INFORMATYCZNYCH OPRACOWANYCH PRZEZ LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL I/LUB JEJ PARTNERÓW, A TAKŻE INNYCH ŚWIATOWYCH ZASOBÓW INTERNETU ORAZ REALIZACJĘ OPERACJI HANDLOWYCH PRZEZ INTERNET, UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL W DOMENIE WWW.LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL ORAZ WWW.BLOG.LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL.

 4. PARTNER – OZNACZA PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY Z LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL.

 5. UŻYTKOWNIK – OZNACZA KAŻDĄ OSOBĘ, KTÓRA KORZYSTA Z PORTALU I/LUB SERWISÓW I/LUB USŁUG

 6. USŁUGI:

 • USŁUGI NAUKOWE – USŁUGI ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWNIKOWI DOSTĘP DO MATERIAŁÓW NAUKOWYCH O RÓŻNORODNEJ TEMATYCE UDOSTĘPNIANE NA INDYWIDUALNE ŻĄDANIE W TAKI SPOSÓB ABY UŻYTKOWNIK MIAŁ DO NICH DOSTĘP W CZASIE PRZEZ SIEBIE WYBRANYM ZA POŚREDNICTWEM STRON INTERNETOWYCH SERWISÓW TEMATYCZNYCH PORTALU LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL, JAK RÓWNIEŻ USŁUGI UMOŻLIWIAJĄCE POBIERANIE FRAGMENTÓW TREŚCI POCHODZĄCYCH Z PORTALU LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL ZA POŚREDNICTWEM DEDYKOWANEGO MECHANIZMU INFORMATYCZNEGO (KANAŁY RSS).

 • USŁUGI SPOŁECZNOŚCIOWE – USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM OKREŚLONYCH SERWISÓW ZGODNIE Z ICH REGULAMINEM, UMOŻLIWIAJĄCYCH ICH UŻYTKOWNIKOM NAWIĄZYWANIE I PODTRZYMYWANIE KONTAKTÓW Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI SIECI INTERNET W CELU WYMIANY INFORMACJI, KOMENTARZY I POGLĄDÓW, KORZYSTANIA Z INFORMACJI I MATERIAŁÓW INNYCH UŻYTKOWNIKÓW ORAZ ZAMIESZCZANIA INFORMACJI I MATERIAŁÓW W UDOSTĘPNIANYCH OBSZARACH PAMIĘCI W INFRASTRUKTURZE TELEINFORMATYCZNEJ LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL LUB JEJ PARTNERÓW UDOSTĘPNIANIA INNYM UŻYTKOWNIKOM.

 • USŁUGI KOMUNIKACYJNE – USŁUGI POLEGAJĄCE NA NADANIU DEDYKOWANEGO ADRESU ELEKTRONICZNEGO KONTA UŻYTKOWNIKA W DOSTĘPNYCH W PORTALU ZASOBACH ORAZ PRZYPISANIA DO NIEGO OKREŚLONEJ PRZESTRZENI DYSKOWEJ W RAMACH INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ PORTALU LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL SŁUŻĄCEGO DO ODBIERANIA, WYSYŁANIA, ZAPISYWANIA, PRZECHOWYWANIA I USUWANIA DANYCH.

 • USŁUGI POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG – USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH UDOSTĘPNIANIA MECHANIZMU INFORMATYCZNEGO ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWNIKOM MOŻLIWOŚĆ ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY OKREŚLONYCH PRODUKTÓW I USŁUG, W TYM RÓWNIEŻ USŁUG FINANSOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM WYBRANYCH SERWISÓW.

 • USŁUGI REKLAMOWE – USŁUGI POLEGAJĄCE NA EMISJI PRODUKTÓW REKLAMOWYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH PORTALU LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL JAK RÓWNIEŻ UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWYCH W OPARCIU O INTERNETOWE NARZĘDZIA REKLAMOWE TAKIE JAK, BOKSY REKLAMOWE, SŁOWA KLUCZE (REKLAMA KONTEKSTOWA).

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. REGULAMIN OKREŚLA OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG, OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU I/LUB SERWISÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL.

 2. REGULAMIN, OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG I/LUB SERWISÓW UDOSTĘPNIANE SĄ PRZEZ LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL I/LUB PARTNERA NA STRONACH UMOŻLIWIAJĄCYCH KORZYSTANIE Z TYCH USŁUG I/LUB SERWISÓW.

 3. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W REGULAMINIE DO ŚWIADCZENIA USŁUG W SZCZEGÓLNOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ STOSUJE SIĘ PRZEPISY PRAWA.

 4. POPRZEZ FAKT KORZYSTANIA Z PORTALU I/LUB SERWISÓW UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU I AKCEPTUJE WSZYSTKIE JEGO POSTANOWIENIA ORAZ ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA JEGO POSTANOWIEŃ.

 5. W PRZYPADKU, GDY OKREŚLONE SERWISY BĘDĄ POSIADAĆ WŁASNE REGULAMINY, REGULAMINY TE BĘDĄ ZAMIESZONE NA STRONACH INTERNETOWYCH DANEGO SERWISU, A NINIEJSZY REGULAMIN BĘDZIE MIAŁ ZASTOSOWANIE DO WSZELKICH CZYNNOŚCI SKŁADAJĄCYCH SIE NA KORZYSTANIE Z TAKIEGO SERWISU BEZ KONIECZNOŚCI AKCEPTACJI REGULAMINU TEGO SERWISU.

III WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NAUKOWO-INFORMACYJNYCH ZOSTAJE ZAWARTA W CHWILĄ WPISANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA W PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ ODPOWIEDNIEGO ADRESU URL WYBRANYCH PRZEZ NIEGO STRON INTERNETOWYCH ZAWIERAJĄCYCH TREŚCI UDOSTĘPNIANE W RAMACH DANEGO SERWISU LUB SKORZYSTANIA PRZEZ NIEGO Z PRZEKIEROWANIA DO TAKICH STRON SERWISU I ROZWIĄZYWANIA W MOMENCIE WYJŚCIA ZE STRONY SERWISU.

 2. ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE POZOSTAŁYCH USŁUG PODLEGA POSTANOWIENIOM REGULAMINÓW SZCZEGÓŁOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W PKT II UST. 5.

IV WARUNKI TECHNICZNE

 1. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZANY JEST ZAPEWNIĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE:

 • HARDWAR;

 • POŁĄCZENIE Z SIECIĄ INTERNET;

 • PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ;

 • INNE OPROGRAMOWANIE WYMAGANE DLA KORZYSTANIA Z WYBRANYCH USŁUG.

 1. LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL ZASTRZEGA, ŻE W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH SERWISÓW DLA SKORZYSTANIA Z PEŁNEJ ICH FUNKCJONALNOŚCI, MOŻE BYĆ KONIECZNIE WŁĄCZNIE W PRZEGLĄDARCE OBSŁUGI PROTOKOŁU BEZPIECZEŃSTWA TRANSMISJI DANYCH SSL, OBSŁUGI JAVA SCRIPT, JAVA FLASH ORAZ COOKIES.

V USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL

 1. PODSTAWOWYM PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI PORTALU I/LUB SERWISÓW LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL JEST UDOSTĘPNIANIE UŻYTKOWNIKOWI MOŻLIWOŚCI NAUKI PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL. W TYM CELU PORTAL LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL UDOSTĘPNIA ZASOBY SWOJEGO (LUB DZIERŻAWIONEGO) SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO.

 2. KORZYSTANIE Z PORTALU I/LUB SERWISÓW JEST DOBROWOLNE I W PODSTAWOWYM ZAKRESIE BEZPŁATNE.

 3. LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ CZERPANIA KORZYŚCI Z REKLAM UMIESZCZONYCH NA PORTALU I/LUB SERWISACH.

VI PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. UŻYTKOWNIK UPRAWNIONY JEST DO KORZYSTANIA Z PORTALU LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL I/LUB SERWISÓW W SPOSÓB ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, W POSZANOWANIU PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

 2. ZAKAZANE JEST KORZYSTANIE Z PO RATLU I/LUB SERWISU W SPOSÓB SPRZECZNY Z ZASADAMI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO I DOBRYMI OBYCZAJAMI.

 3. ZAKAZANE JEST DOSTARCZANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM.

 4. UŻYTKOWNICY PONOSZĄ CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WPROWADZANIE PRZEZ SIEBIE TREŚCI JAK I SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU ICH ZACHOWANIA NIEZGODNEGO Z POWYŻSZYMI ZASTRZEŻENIAMI.

 5. USŁUGI SPOŁECZNOŚCIOWE DOSTĘPNE BEZ KONIECZNOŚCI REJESTRACJI A MAJĄCE ZA CEL ZAMIESZCZENIE NA STRONACH PORTALU WPISU (WĄTEK GŁÓWNY DODANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA) LUB KOMENTARZ (KAŻDA PUBLIKOWANA TREŚĆ DOTYCZĄCA WPISU LUB INNYCH TREŚCI DOSTĘPNYCH W PORTALU) BĘDĄ ŚWIADCZONE ZGODNIE Z PONIŻSZYMI ZASADAMI (USŁUGA ELEKTRONICZNA KOMENTARZY).

 • USŁUGA ELEKTRONICZNA KOMENTARZY TO USŁUGA ELEKTRONICZNA UMOŻLIWIAJĄCA WYMIANĘ INFORMACJI I OPINII ORAZ PROWADZENIA DYSKUSJI POMIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DODAWANIE WPISÓW I KOMENTARZY.

 • USŁUGA ELEKTRONICZNA KOMENTARZY JEST USŁUGĄ BEZPŁATNĄ DOSTĘPNĄ DLA KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA INTERNETU.

 • W RAMACH SZLUGI ELEKTRONICZNEJ KOMENTARZY, LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL UDOSTĘPNIA MECHANIZM FORMULARZA UMOŻLIWIAJĄCY ZAMIESZCZENIE WPISU LUB KOMENTARZA O TREŚCI I FORMIE OKREŚLONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W SZCZEGÓLNOŚCI TO UŻYTKOWNIK DECYDUJE, JAKIE TREŚCI (TEKST, TREŚCI MULTIMEDIALNE) WPROWADZA NA STRONY PORTALU.

 • LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL OŚWIADCZA, ŻE NIE ZAMAWIA, NIE ZLECA ICH PRZYGOTOWANIA, NIE DOKONUJE ANALIZY REDAKCYJNEJ CZY TEŻ AUTORYZACJI PRZED PUBLIKACYJNEJ, ZAPISUJE WPISY I KOMENTARZE WE WŁASNEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ I UDOSTĘPNIA W SIECI INTERNET PRZY CZYM ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO USUNIĘCIA JUŻ DODANYCH:

  * WPISÓW I KOMENTARZY, KTÓRE ZAWIERAJĄ ZWROTY LUB OKREŚLENIA POWSZECHNIE UZNAWANE ZA WULGARNE LUB ZWROTY LUB OKREŚLENIA POWSZECHNIE UZNAWANE ZA OBRAŹLIWE LUB MOGĄCE NARUSZAĆ DOBRA OSOBISTE TRZECICH, NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM ORAZ TAKIE KTÓRE MAJA CHARAKTER REKLAMY, KRYPTOREKLAMY, PRODUKT PLACEMENTU.

  * WPISÓW I KOMENTARZY, KTÓRE ZAWIERAJĄ UTWORY W ROZUMIENIU PRAWA AUTORSKIEGO WPROWADZONE ZA POŚREDNICTWEM MECHANIZMU (DODAJ PLIK), CO DO KTÓRYCH UŻYTKOWNIK NIE POSIADA PRAW NIEZBĘDNYCH DO ICH EKSPLOATACJI.

  *W SZCZEGÓLNOŚCI PO OTRZYMANIU WIARYGODNEGO LUB URZĘDOWEGO ZGŁOSZENIA DO BEZPRAWNOŚCI PUBLIKOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA KOMENTARZY LUB WPISÓW.

 1. UŻYTKOWNIK KORZYSTAJĄCY Z MECHANIZMU FORMULARZA UMOŻLIWIAJĄCYCH ZAMIESZCZENIE WPISÓW I KOMENTARZY W SPOSÓB ZGODNY Z PRAWEM W SZCZEGÓLNOŚCI Z WYŁĄCZENIEM NARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH.

VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL

 1. LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA AKTUALNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ PREZENTOWANYCH NA STRONACH PORTALU I/LUB SERWISÓW INFORMACJI, JAK RÓWNIEŻ ZA ICH PRZYDATNOŚĆ DLA OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ UŻYTKOWNIKÓW.

 2. LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL ZASTRZEGA, ŻE KORZYSTANIE Z PORTALU I/LUB SERWISÓW ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA KOSZT I RYZYKO UŻYTKOWNIKA.

 3. LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI ŻE KORZYSTANIE Z PORTALU I/LUB SERWISÓW BĘDZIE PRZEBIEGAŁO BEZ BŁĘDÓW, WAD CZY PRZERW JAK I CO DO TEGO, ŻE DANE I INFORMACJE NA STRONACH PORTALU I/LUB SERWISÓW SPROSTAJĄ OCZEKIWANIOM UŻYTKOWNIKA CO DO MERYTORYCZNEJ ZAWARTOŚCI, DOKŁADNOŚCI CZY PRZYDATNOŚCI UZYSKANYCH INFORMACJI, CHYBA, ŻE TAKA GWARANCJA ZOSTAŁA W SPOSÓB WYRAŹNY SFORMUŁOWANA PRZEZ LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL.

 4. LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SKUTKI WYKORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA INFORMACJI UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM PORTALU I/LUB SERWISÓW W SZCZEGÓLNOŚCI ZA KONSEKWENCJE PODJĘTYCH NA ICH PODSTAWIE DECYZJI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA FINANSAMI, OCHRONY ZDROWIA WYCHOWANIA I EDUKACJI DZIECI, FORM SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU I WSZELKICH INNYCH ASPEKTÓW AKTYWNOŚCI ŻYCIOWEJ.

 5. LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKÓW LUB OSÓB TRZECICH Z TYTUŁU SZKÓD, ZARÓWNO BEZPOŚREDNICH JAK I POŚREDNICH, W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM DANYCH I INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONACH I/LUB PORTALACH.

 6. LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI REKLAMOWE ZAMIESZCZONE NA STRONACH PORTALU I/LUB SERWISÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMOWYCH ORAZ ZA WYNIKAJĄCE Z TEGO TYTUŁU ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH.

 7. LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W SZCZEGÓLNOŚCI CYWILNEJ, KARNEJ I ADMINISTRACYJNEJ ZA KORZYSTANIE Z UŻYTKOWNIKA Z PORTALU I/LUB SERWISÓW W SPOSÓB SPRZECZNY Z POSTANOWIENIAMI REGULAMINU I/LUB REGULAMINÓW WŁAŚCIWYCH USŁUG.

VIII PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. PRZYJĘTY NA STRONACH PORTALU I/LUB SERWISÓW WYBÓR I UKŁAD UDOSTĘPNIANYCH TREŚCI STANOWI SAMOISTNY PRZEDMIOT OCHRONY PRAWNOAUTORSKIEJ.

 2. PORTAL I/LUB SERWISY ZAWIERAJĄ UTWORY CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM, ZNAKI TOWAROWE I INNE ORYGINALNE TREŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI TEKSTY, ZDJĘCIA, GRAFIKĘ, DŹWIĘKI, PROGRAMY INFORMATYCZNE I MATERIAŁY MULTIMEDIALNE.

 3. TREŚCI UDOSTĘPNIONE NA STRONACH PORTALU I/LUB SERWISÓW MOGĄ BYĆ OPATRZONE ZNAKIEM ”COPYRIGHT T.D. SADOWSKI”.

 4. TREŚCI, CO DO KTÓRYCH PRAWA AUTORSKIE PRZYSŁUGUJĄ OSOBOM TRZECIM LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL UDOSTĘPNIA NA STRONACH I/LUB SERWISÓW NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA LUB ZAWARTYCH UMÓW, W TYM UMÓW LICENCYJNYCH.

 5. WSZELKIE PRAWA DO TREŚCI UDOSTĘPNIANYCH NA STRONACH PORTALU I/LUB SERWISÓW W TYM DO JEGO ELEMENTÓW TEKSTOWYCH I GRAFICZNYCH, WYBÓR I UKŁAD STRON ORAZ INNYCH ELEMENTÓW SĄ ZASTRZEŻONE, O ILE NIE ZOSTAŁO W SPOSÓB WYRAŹNY ZAZNACZONE INACZEJ.

 6. KORZYSTANIE Z TREŚCI UDOSTĘPNIANYCH NA STRONACH PORTALU I/LUB SERWISÓW NIE OZNACZA NABYCIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW JAKICHKOLWIEK PRAW NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH DO UDOSTĘPNIANYCH UTWORÓW LUB BAZ DANYCH.

 7. UŻYTKOWNIK MOŻE KORZYSTAĆ Z UTWORÓW I/LUB BAZ DANYCH NA STRONACH PORTALU I/LUB SERWISÓW JEDYNIE W ZAKRESIE DOZWOLONEGO UŻYTKU.

 8. ZABRONIONE JEST KOPIOWANIE, MODYFIKOWANIE LUB TRANSMITOWANIE ELEKTRONICZNIE LUB W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PORTALU I/LUB SERWISÓW W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI W CELACH KOMERCYJNYCH I BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY. LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL POZA PRZYPADKAMI OKREŚLONYMI W POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH PRAWA.

 9. UŻYTKOWNICY UDOSTĘPNIAJĄC NA STRONACH PORTALU I/LUB SERWISÓW TREŚCI CO DO KTÓRYCH PRAWA AUTORSKIE PRZYSŁUGUJĄ IM JAKO TWÓRCOM UDZIELAJĄ LEKCJAHOLENDERSKIEHO.NL NIEWYŁĄCZNEGO PRAWA DO REDAGOWANIA, KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA TYCH TREŚCI ORAZ WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA ICH WYKORZYSTYWANIE PRZEZ POZOSTAŁYCH UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE DOZWOLONEGO UŻYTKU.

IX OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL GWARANTUJE UŻYTKOWNIKOM PORTALU I/LUB SERWISÓW PRAWO WYBORU W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI, KTÓRE ICH DOTYCZĄ.

 2. LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL W PEŁNI RESPEKTUJE PRAWO DO PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW.

 3. LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL UMOŻLIWIA KORZYSTANIE ZE SWOICH SERWISÓW W SPOSÓB ANONIMOWY, JEDNAK W CELU UZYSKANIA PEŁNEGO DOSTĘPU DO TREŚCI ORAZ USŁUG OFEROWANYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISÓW WSKAZANE JEST DOKONANIE REJESTRACJI POPRZEZ WYPEŁNIENIE DOSTĘPNYCH FORMULARZY REJESTRACYJNYCH.

 4. JAKIEKOLWIEK PRZEKAZYWANIE INFORMACJI OSOBOM TRZECIM ODBYWA SIĘ JEŻELI TEGO WYMAGAJĄ PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, A TAKŻE PO UPRZEDNIM UZYSKANIU ZGODY UŻYTKOWNIKA W CELU ŚWIADCZENIA DANEJ USŁUGI.

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL ZASTRZEGA, ZE W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z NIEKTÓRYCH USŁUG UŻYTKOWNICY ZOBOWIĄZANI BĘDĄ DO PODANIA OKREŚLONYCH DANYCH OSOBOWYCH.

 2. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW JEST LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL KTÓRA PRZETWARZA DANE OSOBOWE ZGODNIE Z UDZIELONYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZEZWOLENIA.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. TREŚĆ REGULAMINU MOŻE ZOSTAĆ UTRWALONA PRZEZ UŻYTKOWNIKA POPRZEZ WYDRUKOWANIE, ZAPISANIE NA NOŚNIKU.

 2. LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UMIESZCZENIA TREŚCI REKLAMOWYCH NA STRONACH PORTALU I/LUB SERWISÓW W FORMACH STOSOWANYCH W INTERNECIE.

 3. LEKCJAHOLENDERSKIEGO.NL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO JEDNOSTRONNEGO DOKONYWANIA ZMIAN I MODYFIKACJI REGULAMINU

 4. KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PORTALU I/LUB SERWISÓW I/LUB USŁUG PO WPROWADZENIU ZMIAN REGULAMINU OZNACZA ICH AKCEPTACJĘ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *